Landschappelijke inpassing

Provincies en gemeenten hechten waarde aan een goede landschappelijke inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen. Grotere ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied moeten landschappelijk worden ingepast en de kwaliteit van het gebied verbeteren. In een gemotiveerd principeverzoek kan dit op hoofdlijnen worden beschreven.

Goede landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering
Onder een goede landschappelijke inpassing wordt verstaan dat bijvoorbeeld een nieuw centraal gebouw op een camping op een verantwoorde stedenbouwkundige en landschappelijke manier wordt geplaatst of dat een bestaande bomenrij wordt versterkt en ruimte krijgt om te groeien. Onder kwaliteitsverbetering wordt een fysieke verbetering verstaan van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie of extensieve recreatieve mogelijkheden van gebied of omgeving. Hieronder kan ook worden verstaan het slopen van oude reclameborden en lichtmasten, of het opruimen van open opslag of ongebruikte bergingen.

Een goede landschappelijke inpassing speelt in op de ambities van gemeenten of provincies voor de omgeving. Uitgangspunt is vaak de oorspronkelijke landschappelijke opbouw van een gebied.

Voor meer informatie: ruud.tak@bro.nl