Flora en fauna en de natuurwetgeving

De aanwezigheid van flora en fauna maakt nieuwe ontwikkelingen vaak moeilijker. Toch kunnen recreatie en natuur heel goed samengaan, als nieuwe ontwikkelingen duurzaam worden ingepast en waardevolle flora en fauna de ruimte krijgen. Het in kaart brengen van aanwezige flora en fauna is seizoensgebonden. Het voorjaar en de zomer zijn geschikt om de natuurtoets uit te voeren.

Quickscan flora en fauna
Een uitgebreid natuuronderzoek is niet altijd nodig. Een quickscan flora en fauna geeft prima inzicht in de aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden, en wat mogelijk is met inachtneming van de huidige natuurwetgeving. Wanneer alleen algemene soorten zoogdieren, vogels, vaatplaten, etc. in een plangebied voorkomen, dan zijn eenvoudige maatregelen voldoende om negatieve effecten te voorkomen. Een ontheffingsaanvraag is in dat geval niet aan de orde, wat de proceduretijd verkort.

Aanvullend veldonderzoek voor ontheffingsplicht
Geeft de quickscan echter aan dat het plangebied of de omgeving mogelijk leefgebied is van streng beschermde soorten waarvoor een ontheffingsplicht geldt, dan is aanvullend veldonderzoek noodzakelijk. Houd er dan rekening mee dat planten en dieren niet het hele jaar door kunnen worden onderzocht. Een goede planning is dus belangrijk.

Voor meer informatie: martijn.van.de.schoot@bro.nl