Vergunningvrij bouwen bij winkels

Bij winkels kunnen vergunningvrij bijbehorende bouwwerken worden gerealiseerd bijvoorbeeld voor opslag, fietsenstalling en kantoor- of kantineruimte. Het exacte aantal m² dat vergunningvrij mag worden gebouwd moet in elk specifiek geval worden berekend. Voor deze berekening zijn de volgende ‘ingrediënten’ nodig:

  • oppervlakte van het bebouwingsgebied
  • vorm van het oorspronkelijke hoofdgebouw
  • percentage van bebouwing wat al is gerealiseerd
  • vorm van het gewenste bijbehorende bouwwerk
  • plek op het perceel, met name de afstand tot het hoofdgebouw

Het is toegestaan om een bijbehorend bouwwerk tot maximaal 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw te plaatsen, een behoorlijke verruiming. Geen verruiming, maar wel een wijziging is dat bij de toegestane oppervlakten voor het vergunningvrij bouwen de met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken worden meegeteld.

Voldoet het plan niet aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan kan geeft het bestemmingsplan uitsluitsel over de mogelijkheden om met vergunning een bijbehorend bouwwerk te plaatsen. Dit betekent dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden ingediend bij de gemeente, waarvoor een procedure wordt doorlopen en leges moeten worden betaald.

Voor een voorbeeldberekening zie wonen.

Mag ik mijn vergunningvrije aanbouw gebruiken voor het vergroten van het winkeloppervlak?
Ja, dat mag mits het bijbehorend bouwwerk binnen 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw wordt geplaatst. Wordt het gebouw op een afstand van meer dan 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw gebouwd, dan moet het functioneel ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. Het mag dan worden gebruikt voor opslag, maar niet als verkoopruimte.

Mag mijn leegstaande winkelruimte worden gebruikt voor een andere functie?
Met de wijzigingen is beoogd om leegstaand vastgoed sneller een andere functie te kunnen geven. Via de zogenaamde ‘kruimelgevallenlijst’ is een - permanente - functiewijziging toegestaan door met een eenvoudige procedure af te wijken van het bestemmingsplan.

De ‘kruimelgevallenlijst’ is uitgebreid met de bepaling (onderdeel 9 van artikel 4, bijlage II Bor) dat bestaande gebouwen mogen worden gebruikt voor andere functies. Dit betekent niet dat dit zonder vergunning mogelijk is. Een omgevingsvergunning blijft nodig, maar de te doorlopen procedure is hetzelfde als voor een reguliere omgevingsvergunning. Dit betekent dat in principe binnen 8 weken een beslissing moet zijn genomen op de aanvraag.

Bij het verlenen van de omgevingsvergunning moet worden aangetoond dat sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’ in bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing. Aangetoond moet worden dat de ontwikkeling past binnen de wet en het provinciale en gemeentelijke beleid, en dat wordt voldaan aan milieu hygiënische voorwaarden. Het kan zijn dat gemeenten zelf beleid hebben geformuleerd voor bovengenoemde kruimelgevallenlijst waaraan ook moet worden voldaan. Het aantal woningen mag toenemen bij toepassing van bovengenoemd onderdeel 9.

Kan ik tijdens de verbouwing van mijn winkel een tijdelijke winkel plaatsen?
Voor tijdelijk gebruik gedurende maximaal 10 jaar kan een vergunning worden verleend op basis van de zogenaamde ‘kruimelgevallenlijst’ (onderdeel 11 van artikel 4, bijlage II Bor). De lijst bestaat uit gevallen waarvoor het mogelijk is met een eenvoudige procedure af te wijken van het bestemmingsplan.
Hiervoor geldt de reguliere procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Dit betekent dat in principe binnen 8 weken een beslissing moet zijn genomen op de aanvraag.

Aangetoond moet worden dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening en dat het aannemelijk is dat de activiteit na de in de vergunning gestelde termijn daadwerkelijk kan en zal worden beëindigd. Er wordt niet steeds opnieuw voor de duur van 10 jaar een vergunning verleend.

Deze wijziging in het Bor is noodzakelijk om afwijkend gebruik in bestaande gebouwen, en ‘ander’ gebruik voor maximaal 10 jaar, mogelijk te maken.

Zie ook:
http://www.bro.nl/nieuws/algemeen/29-10-2014-vergunningvrij-bouwen-bij-mijn-woning
http://www.bro.nl/nieuws/algemeen/29-10-2014-vergunningvrij-bouwen-bij-mijn-bedrijf
http://www.bro.nl/nieuws/algemeen/29-10-2014-vergunningvrij-bouwen-buitengebied
http://www.bro.nl/nieuws/algemeen/29-10-2014-gemeente

Voor meer informatie: roeland.mathijsen@bro.nl en chantal.zegers@bro.nl