Vergunningvrij bouwen bij bedrijven

Het exacte aantal m² wat vergunningvrij mag worden gebouwd moet in elk specifiek geval worden berekend. Om deze berekening te kunnen uitvoeren zijn de volgende ‘ingrediënten’ nodig:

  • oppervlakte van het bebouwingsgebied
  • vorm van het oorspronkelijke hoofdgebouw
  • percentage van bebouwing wat al is gerealiseerd
  • vorm van het gewenste bijbehorende bouwwerk
  • plek op het perceel, met name de afstand tot het hoofdgebouw

Het is toegestaan om een bijbehorend bouwwerk tot maximaal 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw te plaatsen, een behoorlijke verruiming. Geen verruiming maar wel een wijziging is, dat bij de toegestane oppervlakten voor het vergunningvrij bouwen, de met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken worden meegeteld.

Voldoet het plan niet aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan geeft het bestemmingsplan uitsluitsel over de mogelijkheden om met vergunning een bijbehorend bouwwerk te plaatsen. Dit betekent dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden ingediend bij de gemeente, de procedure moet worden doorlopen en leges moeten worden betaald.

Voor een voorbeeldberekening zie wonen.

Mag ik mijn vergunningvrije aanbouw gebruiken voor een bedrijfsmatige functie?
Ja, dat mag mits het bijbehorende bouwwerk binnen 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw wordt geplaatst. Als het op een afstand van meer dan 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw wordt gebouwd, dan dient het functioneel ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw.

Mag mijn leegstaande pand worden gebruikt voor een andere functie?
Met de wijzigingen is beoogd om leegstaand vastgoed sneller een andere functie te kunnen geven. Via de zogenaamde ‘kruimelgevallenlijst’ is een - permanente - functiewijziging toegestaan door met een eenvoudige procedure af te wijken van het bestemmingsplan.

De ‘kruimelgevallenlijst’ is uitgebreid met de bepaling (onderdeel 9 van artikel 4, bijlage II Bor) dat bestaande gebouwen mogen worden gebruikt voor andere functies. Dit betekent niet dat dit zonder vergunning mogelijk is. Een omgevingsvergunning blijft nodig, maar de te doorlopen procedure is hetzelfde als voor een reguliere omgevingsvergunning. Dit betekent dat in principe binnen 8 weken een beslissing moet zijn genomen op de aanvraag.

Bij het verlenen van de omgevingsvergunning moet worden aangetoond dat sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’ in bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing. Aangetoond moet worden dat de ontwikkeling past binnen de wet en het provinciale en gemeentelijke beleid, en dat wordt voldaan aan milieu hygiënische voorwaarden. Het kan zijn dat gemeenten zelf beleid hebben geformuleerd voor bovengenoemde kruimelgevallenlijst waaraan ook moet worden voldaan.

Het aantal woningen mag toenemen bij toepassing van bovengenoemd onderdeel 9.

Mag mijn leegstaande pand worden gebruikt voor wonen?
Ja, dit mag ook voor wonen, maar belangrijk is dat moet worden aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Indien uw bedrijf op een bedrijventerrein ligt, zal dit waarschijnlijk niet kunnen worden aangetoond en gaat de gemeente niet akkoord.

Wanneer is sprake van een achtererfgebied bij een hoeklocatie?
Stel dat een bestaand bedrijf een bijbehorend bouwwerk wil plaatsen. Het bedrijf bestaat uit een L-vormig gebouw. Waar loopt de grens van het achtererfgebied waar het bijbehorend bouwwerk vergunningvrij mag worden geplaatst?

Bovenstaande afbeelding komt uit de ‘Nota Toelichting’ behorende bij het Bor. De afbeelding laat zien wat in de verschillende stedenbouwkundige situaties tot het achtererfgebied behoort. Met een rood kader is het achtererfgebied-principe voor het L-vormig gebouw aangegeven. De hoofdmassa van het hoofdgebouw kan bij een L-vorm of T-vorm worden bepaald door meer dan één geveldeel. Waar de voorgevel verspringt, kan de lijn die bepalend is voor het achtererfgebied in een knik met deze geveldelen meelopen.

Zie ook:
http://www.bro.nl/nieuws/algemeen/29-10-2014-vergunningvrij-bouwen-bij-mijn-woning
http://www.bro.nl/nieuws/algemeen/29-10-2014-vergunningvrij-bouwen-buitengebied
http://www.bro.nl/nieuws/algemeen/29-10-2014-vergunningvrij-bouwen-bij-mijn-winkel
http://www.bro.nl/nieuws/algemeen/29-10-2014-gemeente

Voor meer informatie: roeland.mathijsen@bro.nl en chantal.zegers@bro.nl