Stikstof berekenen: nieuwe versie AERIUS calculator

Sinds de programmatische aanpak stikstof (PAS) niet meer kan worden gebruikt, moet bij bouwprojecten worden gekeken naar de stikstof uitstoot. Deze mag geen significant negatief effect hebben op Natura 2000-gebieden. In de praktijk betekent dit een berekening met de AERIUS calculator, waarbij de score < 0,00 mol/ha/jr moet zijn.

Nieuwe versie AERIUS calculator

De AERIUS calculator wordt jaarlijks geactualiseerd om nieuwe inzichten in de online rekentool te verwerken. De actualisatie heeft op 15 oktober jl. plaatsgevonden. De calculator is aangepast omdat uit praktijkmetingen van TNO is gebleken dat de stikstof uitstoot van mobiele werktuigen zoals een kraan en een graafmachine, in diverse gevallen hoger zijn dan de norm, en dat de uitstoot tijdens het stationair draaien van de machines hoger is dan tot nu toe gedacht. Aan de calculator is ook de uitstoot van ammoniak toegevoegd. Voor mobiele werktuigen zal de berekening hierdoor veelal hoger uitvallen. Ook voor wegverkeer zijn aanpassingen gedaan in de rekenmodellen, waardoor de resultaten zowel hoger als lager kunnen uitvallen.

Stikstof uitstoot opnieuw berekenen

Omdat na actualisatie van de calculator andere uitkomsten van de berekeningen kunnen ontstaan, moeten ze opnieuw worden uitgevoerd zolang nog geen definitief besluit is genomen over het bouwproject, zoals een onherroepelijke vergunning.

Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Onlangs is het wetsvoorstel waarin de aanpak van stikstof wordt verankerd, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het streven is dit voor Kerstmis af te ronden.
Voor bouwprojecten is het belangrijk dat met deze wet bepaalde activiteiten van de bouwsector worden vrijgesteld van de Natura 2000-vergunningplicht door het vaststellen van een drempelwaarde. Tijdens de bouw wordt meestal meer stikstof uitgestoten dan tijdens het gebruik, vanwege de mobiele werktuigen en het zware verkeer. Echter betreft dit slechts een tijdelijke verhoging van de uitstoot op Natura 2000-gebieden.

Contact
Tim Schalkx, planoloog / adviseur ruimtelijke ordening, tim.schalkx@bro.nl 
Sadaf Sharifi, jurist / adviseur omgevingsrecht, sadaf.sharifi@bro.nl