Nieuwe wet regelt vrijstelling stikstoftoets in realisatiefase

De stikstofuitstoot van bouwplannen op Natura 2000-gebieden tijdens de sloop-, bouw- en gebruiksfase wordt berekend met de AERIUS calculator. Het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering, waarmee de Eerste Kamer op 9 maart jl. heeft ingestemd, voorziet echter in een wijziging voor deze berekeningen: vrijstelling van de stikstoftoets voor de realisatiefase.

Vrijstelling stikstoftoets
Het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering regelt de door het kabinet aangekondigde structurele aanpak van stikstof. De wet treedt waarschijnlijk op 1 juli 2021 in werking. Met de wet zouden weer meer bouwprojecten kunnen doorgaan, omdat geregeld is dat de realisatiefase (bouw-, aanleg- en sloopfase) wordt vrijgesteld van een stikstoftoets. In deze fase is de uitstoot tijdelijk én beperkt. Hierdoor is het makkelijker een vergunning te krijgen voor de bouw van woningen, utiliteitsbouw, energieprojecten, grond-, weg- en waterbouw.

Sneller vergunning
Volgens het kabinet staat deze gedeeltelijke vrijstelling de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden niet in de weg. De verwachting is dat hierdoor een aantal belemmeringen voor de bouwsector wordt weggenomen, terwijl tegelijk wordt voorkomen dat de vrijstelling een ongewenste groei van stikstofuitstoot oplevert. Vergunningen voor projecten zoals bijvoorbeeld woningbouw, die in de gebruiksfase weinig stikstof uitstoten, zullen door deze wetswijziging makkelijker worden afgegeven, omdat de bouwfase niet meer hoeft te worden berekend. Voor de structurele stikstofuitstoot in de gebruiksfase, bijvoorbeeld door wonen en verkeer, moet nog wél een AERIUS berekening worden uitgevoerd.

Met de gedeeltelijke vrijstelling moet de stikstofuitstoot nog steeds worden beperkt, bijvoorbeeld door tijdens de bouwfase elektrische machines te gebruiken. Ontwikkelaars moeten gemeenten informeren over de wijze waarop de stikstofuitstoot tijdens de realisatiefase wordt beperkt, door dit te vermelden bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Contact
Heeft u vragen of wilt u een AERIUS berekening laten uitvoeren, neem dan contact op met Tim Schalkx, planoloog / adviseur ruimtelijke ordening,  tim.schalkx@bro.nl