Uitstel Omgevingswet naar 1 juli 2022

De beoogde datum inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt met een half jaar uitgesteld naar 1 juli 2022. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

Om de Omgevingswet verantwoord in werking te kunnen laten treden, is het noodzakelijk dat de landelijke voorzieningen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet tijdig volledig gereed en werkend zijn. Daarnaast moeten gemeenten en andere betrokken partijen voldoende tijd krijgen om het gehele stelsel in te regelen en ermee te oefenen. Het blijkt nu dat de datum van 1 januari 2022 hiervoor te vroeg komt. Vandaar dat gekozen is voor een uitgestelde datum van 1 juli 2022.

Er zijn verschillende voorwaarden opgesteld die gekoppeld zijn aan de uitgestelde inwerkingtreding:

  • Bevoegde gezagen krijgen minimaal zes maanden netto oefentijd. Dat betekent dat het DSO begin oktober volledig gereed en werkend moet zijn om voldoende tijd over te houden voor release, uitval en onderhoud aan het DSO.
  • Er is een aantal tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) ontwikkeld die ervoor zorgt dat de Omgevingswet ook goed van start kan gaan als sommige landelijke of lokale voorzieningen van het digitaal stelsel nog niet volledig werken. Te denken valt bijvoorbeeld aan ICT-oplossingen, zoals het tijdelijk publiceren van omgevingsplannen via de huidige digitale standaarden. Het Rijk en de bestuurlijke partners hebben afgesproken dat overheden uiterlijk een half jaar voor inwerkingtreding van de wet kunnen oefenen met de tijdelijke alternatieve maatregelen.
  • De VNG, het programma Aan de slag en de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s) blijven gemeenten ondersteunen bij de inwerkingtreding.
  • Een latere inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt extra kosten met zich mee voor bevoegd gezagen. Deze extra kosten worden betrokken in de eerste financiële evaluatie in 2022.
  • De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Wkb, gaat op hetzelfde moment als de Omgevingswet van start. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Wkb wordt dus ook 1 juli 2022.

Contact
Wanda Blommensteijn, jurist / senior adviseur omgevingsrecht, wanda.blommensteijn@bro.nl