BRO participeert in verkenning opties energieafvoer offshore windparken

BRO participeert samen met Arcadis en Pondera in een strategische studie naar de mogelijkheden om de energie van toekomstige grootschalige offshore windparken tot 2030 af te voeren. In opdracht van de overheid en in samenwerking met TenneT, worden diverse manieren verkend om toekomstige offshore windparken aan te sluiten op het landelijke elektriciteitsnet. De studie richt zich op de beoordeling van milieueffecten, kosten, techniek, omgevingsaspecten en toekomstvastheid. Hiervoor wordt een beoordelingskader opgesteld, een effectenonderzoek uitgevoerd en een afwegingsnotitie gemaakt. BRO zorgt voor de juridische houdbaarheid van het onderzoek en de afwegingsnotitie, en het strategisch doorzicht naar de consequenties voor verdere planvorming.

Deze opdracht is zo interessant omdat we hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het afwegingskader voor toekomstige strategische scenario’s. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe offshore windenergiegebieden op het Nederlandse elektriciteitsnet aansluiten. Daarnaast wordt gekeken hoe het elektriciteitsnetwerk kan worden ontlast. Scenario’s die worden onderzocht zijn elektrificering van de industrie aan de Nederlandse kust, conversie naar waterstof en de opslag van elektriciteit.

Voor meer informatie: Wanda Blommensteijn, E wanda.blommensteijn@bro.nl, M 06 150 726 51.