De ontwikkelingen ná het PAS verbod

In mei 2019 heeft de Raad van State geconcludeerd dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet aan de Europese richtlijnen, en verboden als kader voor toestemmingsbesluiten. Gevolg hiervan is dat aanzienlijk minder vergunningen zijn afgegeven voor plannen die stikstof uitstoten op Natura 2000-gebieden.

De ontwikkelingen op een rijtje:

 • Juni 2019: AERIUS calculator voor stikstofberekeningen niet meer raadpleegbaar.
 • September 2019: Adviezen met oplossingsrichtingen voor stikstof, zoals een snelheidsverlaging op rijks- en provinciale wegen.
 • September 2019: Vernieuwde AERIUS calculator.
 • Oktober 2019: Vergunningen worden verleend voor activiteiten die zorgen voor een afname aan stikstofuitstoot of een depositie van 0,00 mol/ha/jaar.
 • Februari 2020: Rijksoverheid publiceert de ‘Handreiking woningbouw en AERIUS’ (zie bijgevoegd bestand).
 • April 2020: De AERIUS calculator toont ook de beschikbare depositieruimte.
 • Juni 2020: Publicatie van het eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek ‘Niet alles kan overal’ (zie bijgevoegd bestand), over een structurele aanpak van stikstof.
 • September 2020: Extern salderen en ‘verleasen’ van stikstof in diverse provincies mogelijk.
 • Oktober 2020: Jaarlijkse update AERIUS calculator, waarbij o.a. de habitattypen in natuurgebieden zijn geactualiseerd, maar ook de kencijfers voor mobiele werktuigen een update hebben gekregen.
  Voor projecten zonder definitief besluit vóór 15 oktober, moet de AERIUS berekening worden aangepast naar de nieuwe versie.
 • Oktober 2020: Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering is naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat een gedeeltelijke vrijstelling beschreven voor activiteiten in de bouwsector in de bouw- en sloopfase.

Ook in 2021 zal stikstof een ‘hot’ item zijn. Heeft u vragen over stikstof of een AERIUS berekening? Neem dan contact met ons op.

Contact
Tim Schalkx, planoloog / adviseur ruimtelijke ordening, tim.schalkx@bro.nl, 06 148 793 92