Nieuwe AERIUS calculator voor berekenen stikstof

De AERIUS Calculator berekent de stikstofneerslag (depositie) op Natura 2000-gebieden als gevolg van bouwplannen. Als uit de berekening blijkt dat de bouwplannen leiden tot een toename van stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden is vaak een vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. De AERIUS Calculator wordt regelmatig door het RIVM geactualiseerd, de nieuwe aanpassing is op 13 januari 2022. Wat betekent dat voor uw bouwplannen?

Wat zijn de wijzigingen?

  • De belangrijkste verandering is de maximale afstand van 25 km voor stikstofdepositie bij alle projecten. Eventuele deposities voorbij deze 'afkapgrens' worden niet in beeld gebracht. Dit heeft voornamelijk gevolgen voor grotere projecten. In de vorige versie van de AERIUS Calculator was de afkapgrens 5 km, die alleen gold voor wegverkeer.
  • Het wordt mogelijk bouwen / bouwwerken in te tekenen. Dit kan handig zijn voor intern salderen met gebouwen die in de oude situatie verwarmd werden met gas. Het intekenen van gebouwen kan ook verschil maken bij deposities op kortere afstand van Natura 2000-gebieden.
  • Nieuwe kaartlagen komen beschikbaar voor wegverkeer, die verkeersstromen en maximumsnelheden makkelijker inzichtelijk maken.

Maximale rekenafstand van 25 km
In de nieuwe versie worden deposities boven de 25 km niet meegerekend, dus worden minder stikstofeffecten in beeld gebracht. Voordeel hiervan is dat niet meer hoeft worden gezocht naar oplossingen in de vorm van het extern salderen voor kleine deposities ver van het project. De aangepaste rekenmethode maakt het dus eenvoudiger om natuurtoestemming te krijgen voor grotere projecten met relatief veel stikstofuitstoot.

De afkapgrens kan voor lopende initiatieven ook nadelige gevolgen hebben. Er kan namelijk niet meer extern gesaldeerd worden met locaties op meer dan 25 km. Aangekochte stikstofrechten kunnen daardoor soms niet meer worden gebruikt. In de praktijk blijkt deze saldering vaak niet nodig te zijn.

Moet ik een nieuwe berekening laten uitvoeren?
Vanaf 13 januari 2022 zal de uitkomst van de berekeningen anders zijn dan bij de huidige calculator. Voor projecten waar nog geen definitief besluit over is genomen, zoals een onherroepelijke vergunning, moeten daarom in principe nieuwe stikstofberekeningen worden uitgevoerd. Voor projecten waarover al wel een besluit is genomen, hoeven de berekeningen niet noodzakelijk opnieuw. Toch is het voor de juridische houdbaarheid van het besluit in een lopende beroepsprocedure wel aan te raden ook een berekening met de nieuwe versie van de AERIUS Calculator te maken.

Gezien de doorlooptijd zullen aanvragen die nu worden ingediend waarschijnlijk pas na wijziging van de AERIUS Calculator een definitief besluit ontvangen. Voor nieuwe aanvragen kan het daarom verstandig zijn om op de nieuwe versie te wachten.

Contact
Tim Schalkx, planoloog / adviseur ruimtelijke ordening, tim.schalkx@bro.nl