Een kruimeltje is ook brood

Steeds meer retailpanden staan leeg als gevolg van vergrijzing, e-commerce en ondernemers zonder opvolging. De coronacrisis doet hier nog een schepje bovenop. Maar wat te doen met het leegstaande vastgoed?

Kruimelgevallenregeling kan uitkomst bieden
Hoe houden wij onze winkel- en centrumgebieden levensvatbaar? Door kleine stapjes te zetten in de juiste richting, en daarbij slim gebruikmakend van de kansen op locatie en in regelgeving. Immers, kruimeltjes zijn ook brood. De huidige situatie vraagt om een andere kijk op onze winkel- en centrumgebieden, en een integrale aanpak. Daarbij kunnen centra ook gebaat zijn bij een compacter kernwinkelgebied met in de aanloopstraten een sterke mix van andere functies dan retail, bijvoorbeeld wonen of zakelijke dienstverlening.

Deze andere functies zijn volgens het bestemmingsplan meestal niet zomaar toegestaan op de begane grond. Maar hoe kun je hier als eigenaar van een leegstaand pand toch mee verder, zonder maanden te wachten en zonder ingewikkelde procedures? Dan kan de kruimelgevallenregeling uitkomst bieden.

De kruimelgevallenregeling is opgenomen in artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). In dit artikel is een lijst opgenomen van zogenoemde kruimelgevallen, waarbij middels de reguliere procedure kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Eén van deze gevallen is de functiewijziging van bestaande panden zoals genoemd in lid 9.

“Lid 9 betreft een gebruikswijziging van bouwwerken en bij de bouwwerken gelegen aansluitend terrein, mits de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet wordt vergroot.”

Voorwaarden voor toepassing van lid 9 zijn dat de functiewijziging plaatsvindt binnen de bebouwde kom, niet in strijd is met de bouwregels van het bestemmingsplan, en geen stedelijke ontwikkeling betreft zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.  In diverse uitspraken is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State overwogen dat het begrip ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ ruimte biedt voor interpretatie. Of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject verschilt sterk per ontwikkeling en is afhankelijk van verschillende factoren zoals de aard en omvang van de voorziene wijziging.

Meer oplossingen mogelijk
De kruimelgevallenregeling is maar één van de oplossingen. Voor functiewijziging van vastgoed zijn meerdere mogelijkheden, vooral als de verschillende stakeholders in een centrum goed samenwerken en een gezamenlijk toekomstbeeld hebben.

Benieuwd naar de mogelijkheden of hoe de kruimelgevallenprocedure voor u kan uitpakken? Neem contact op met Sadaf Sharifi, E sadaf.sharifi@bro.nl, M 06 148 770 72  of Elisa Hoogland, E elisa.hoogland@bro.nl, M 06 148 793 98