Wijziging Crisis- en Herstelwet stimuleert bouw 3.000 woningen

De Crisis- en Herstelwet (Chw) is gewijzigd (Staatsblad 2019, 216). De gewijzigde wet stelt gemeenten in staat meer tempo te maken. Voorheen gebeurde dat bij algemene maatregel van bestuur (AMvB), voortaan kan dat bij ministeriële regeling. Dit levert een tijdwinst op van ten minste zeven maanden. Via de Chw kunnen projecten vaker en sneller vooruitlopen op de Omgevingswet. In Staatscourant 2019, 36712 is de eerste ministeriële regeling op basis van deze wet gepubliceerd, waarmee de bouw van bijna 3.000 woningen wordt gestimuleerd.

Aanleiding en achtergrond
Om gewenste lokale ontwikkelingen snel mogelijk te maken is het belangrijk om de procedure Chw te verkorten. Tot juli 2019 moesten nieuwe experimenten en toevoegingen van projecten of gebieden aan bestaande experimenten altijd bij AMvB worden aangewezen. Dit duurde gemiddeld ruim tien maanden. Omdat overheden voortvarend aan de slag willen met het experiment, is in de Chw geregeld dat het toevoegen van concrete projecten of gebieden ook kan plaatsvinden bij ministeriële regeling (artikel 2.2 Chw).

Wat zijn de veranderingen?

  • In artikel 2.2 en 2.18 is 'Bij algemene maatregel van bestuur op de voordracht' vervangen door 'Bij ministeriële regeling'.
  • Technische wijziging van artikel 2.3 Chw om procedures te versnellen.
  • Verbeteren van het projectuitvoeringsbesluit.
  • Vereenvoudigen van de aanwijzingsprocedure voor duurzame innovatieve experimenten door aanpassing van de wettelijke criteria aanwijzing.
  • Verkorten van de aanwijzingsprocedure voor de experimenten, ontwikkelingsgebieden, duurzame innovatieve experimenten en lokale projecten van nationale betekenis.
  • Toevoeging van gebieden aan bestaande experimenten worden bij ministeriële regeling gedaan. Nieuwe experimenten gebeurt bij AMvB.
  • Verbreden van de reikwijdte van de Chw door meer wetten toe te voegen.

Eerste ministeriële regeling: Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet
De eerste ministeriële regeling op grond van artikel 2.2 Chw stimuleert de bouw van 2.500 - 3.000 woningen. Deze regeling is een nadere uitwerking van de Chw en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Bu Chw), waarbij nieuwe gebieden en projecten worden toegevoegd aan bestaande bij wet en AMvB mogelijk gemaakte experimenten. Het betreft:

  • Toevoeging van nieuwe gebieden en projecten aan het experiment ontwikkelingsgebieden (artikel 2.2 van de Chw).
  • Uitbreiding van bestaande, bij AMvB mogelijk gemaakte experimenten (artikel 2.4 van de Chw) door toevoeging van nieuwe gebieden en projecten aan het experiment van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor projecten en voor het gehele grondgebied (artikelen 7c en 7g van het Bu Chw).

Zie ook www.omgevingswetportaal.nl/actueel/nieuws/2019/07/05

Voor meer informatie: Roeland Mathijsen, E roeland.mathijsen@bro.nl, M 06 150 253 48