Noodzakelijke vervolgstap voor energie in het landschap

Gemeentelijke bestuurders worstelen om de gestelde klimaatdoelen te halen. De urgentie om meer en meer gebruik te maken van zonnevelden wordt alom gedragen. Maar locatiekeuzes om deze panelen in te passen worden door overheden meestal als ingewikkeld en moeizaam ervaren. En de Rijksoverheid zit ze op de hielen. Wij zien dat te vaak ad-hoc wordt geacteerd. Dat kan echt beter!

Inzicht in goede en integrale verantwoording
Voor een belangrijk deel ligt het probleem in het ontbreken van een goede en integrale verantwoording. Locatiekeuzes zijn vaak onvoldoende afgewogen. En de inpassing in de ruimtelijke context, als een voornaam onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit, ontbreekt meestal. Daarom geven wij inzicht in de locaties die het best geschikt zijn en motiveren waarom dat zo is. Daarnaast tonen we kwalitatief de landschappelijke inpassing aan en beschrijven esthetische voorwaarden voor de inrichting.

Afwegen van locaties en landschappelijke inpassingen
De afwegingen voor locatiekeuzes en landschappelijke inpassingen zijn:

  • behoud of versterken van samenhangende ruimtelijk / landschappelijke kwaliteiten;
  • draagvlak bij en gebruik van (direct) omwonenden;
  • toegevoegde waarde aan gemeentelijke, provinciale en Rijksdoelstellingen;
  • technische en energetische mogelijkheden.

Sturing noodzakelijk
Tien jaar geleden was het plaatsen van een zonnepaneel op een schuurtje revolutionair, vandaag de dag worden hectares agrarische grond bekleed met zonnepanelen. Momenteel zijn er diverse concrete plannen voor 100 hectare en meer. In het buitengebied lijkt het makkelijker grotere oppervlakten vol panelen te plaatsen. Tegelijkertijd zijn de buitengebieden ook die ruimtes waar andere belangen zoals natuur en landschap, hun ruimte zoeken. Natuurlijk ontstaat dan grote maatschappelijke weerstand. Om deze ontwikkelingen in de hand te kunnen houden is sturing noodzakelijk.

Aanvullend beleid
Beleid en landschapsvisies voor het buitengebied bestaan al. Wij voegen hier een nieuw ingrediënt aan toe: een strategische visie voor geschikte ontwikkellocaties ten behoeve van natuurlijke energiebronnen. Hiermee kunnen gemeenten concrete sturing geven aan zonnevelden. Deze benadering zoekt actief naar logische plekken, waar de realisatie van natuurlijke energiebronnen een aanvulling is op bestaande ruimtelijke structuren. Wij zien een pro-actieve rol voor overheden waarin het sturen en faciliteren van grootschalige energielocaties centraal staan, als een noodzakelijke vervolgstap.

Win - win
Het doel is tweeledig. Door sturing op verantwoorde ontwikkellocaties faciliteren we ontwikkelende partijen. Dat geeft meer houvast voor de haalbaarheid van initiatieven. Daarnaast blijven kwetsbare locaties buiten schot en kan de realisatie van natuurlijke energiebronnen ook bijdragen aan andere maatschappelijk doelen, zoals het versterken van de lokale economie, maatschappelijke samenhang en dynamiek en bewustwording bij burgers. Waar denkt u meer energie in het landschap te kunnen steken?

Voor meer informatie over energievraagstukken: Ruud Tak, E ruud.tak@bro.nl, M 06 148 793 91