BIZ: samenwerking vaak het ondergeschoven kindje

De uitslag van de BIZ stemming is positief, iedereen is in feeststemming. Een jaar lang is alle energie gestoken in het opstellen van een meerjarenplan, het creëren van draagvlak bij de achterban, en het steggelen over randvoorwaarden en financiën met de gemeente. Eindelijk is er structureel geld om het centrum professioneel te versterken. “Maar dan begint het pas”, zegt Nienke van Gerwen, senior adviseur retail & centrummanagement bij BRO.

Professionele samenwerkingscultuur essentieel

Voor veel BIZ besturen is de praktische uitwerking van de BIZ (Bedrijven Investeringszone) de moeilijkste hobbel. Ik ben er van overtuigd dat een BIZ goed werkt voor ondernemers en pandeigenaren om projecten op te pakken, maar dat een sterke samenwerkingscultuur tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente – geborgd in professioneel centrummanagement – essentieel is om een centrum vleugels te geven. Zij zijn namelijk afhankelijk van elkaar voor het boeken van resultaat. Vaak ontbreekt die sterke samenwerkingscultuur of wordt hieraan te weinig aandacht gegeven.

Zet vooroordelen aan de kant

Niet zelden wordt gedacht dat gemeenten onbetrouwbare partners zijn, omdat ze elke vier jaar van koers veranderen. Of dat vastgoedeigenaren arrogant en op afstand niets van de huurprijs willen afdoen. Of dat ondernemers niet verder kijken dan de eigen stoeptegel en zich laten leiden door de waan van de dag. Naast deze algemene vooroordelen zweven ook ‘oude persoonlijke koeien’ boven de samenwerkingstafel.
Voor een vruchtbare samenwerking moet sprake zijn van gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, respect en openheid. Alleen dan ontstaat een samenwerkingscultuur waarop kan worden gebouwd. Met de juiste personen aan tafel die niet spreken op eigen titel, maar met mandaat van hun achterban.

Wees eerlijk over belangen en ambities

Een volgend belangrijk punt voor een vruchtbare samenwerking is, dat alle partijen doordrongen zijn van de noodzaak om samen de schouders er onder te zetten. Allen afzonderlijk hebben belang bij een goede samenwerking. Wees daarom eerlijk over jouw persoonlijke belang bij de samenwerking, je motivatie om aan tafel te schuiven en de meerwaarde van samenwerking om jouw ambities te realiseren. Alleen dan wordt helder welke projecten in samenwerking moeten worden opgepakt en welke op het bordje liggen van individuele belanghebbenden.

Bedrijfsmatige aanpak noodzakelijk

Voor kansrijk centrummanagement is een bedrijfsmatige aanpak noodzakelijk. Welke projecten dragen bij aan de doelstellingen en dienen dus goed te worden verankerd in de organisatie of actief te worden ondersteund en gestimuleerd? En welke projecten hebben weinig meerwaarde, vragen veel inspanningen, en moeten we dus snel afscheid van nemen? Een stevige monitoring van de resultaten en het bijsturen van activiteiten horen bij deze aansturing.

Professionals inzetten

Helaas zie ik in de praktijk te vaak dat de kwaliteiten van een lokaal actieve professional onvoldoende matchen met de ambities van een centrum. Denk bijvoorbeeld aan een marketeer voor leegstandsbestrijding of een vastgoeddeskundige die evenementen organiseert. Dit doet absoluut afbreuk aan de effectiviteit en het resultaat van de samenwerking. Heb aandacht voor wat je wilt bereiken als centrummanagement, en welke expertises en vaardigheden hiervoor nodig zijn. Het schaap met de vijf poten - dé centrummanager - bestaat niet, en een kwartiermaker heeft andere kwaliteiten dan een huismeester. In een sterk bedrijfsmatig samenwerkingsverband durven partijen te sturen op de juiste personen op de juiste plek en afscheid te nemen als de organisatie verandert en het profiel niet meer past.

Mijn advies

Mijn advies is dan ook: gebruik de BIZ om centrummanagement sterk neer te zetten: professioneel in bestuur, businesscase en menskracht. Met nadrukkelijke aandacht voor de menselijke factor, om daadwerkelijk succesvol te kunnen zijn.

Bent u op zoek naar nieuwe professionals voor uw centrummanagement? Kijk dan op www.ijk-professionals.nl

Voor meer informatie: Nienke van Gerwen, senior adviseur retail & centrummanagement, E nienke.van.gerwen@bro.nl,
M 06 215 781 61