Dagrecreatie Dommelland Valkenswaard krijgt vorm

Gemeente Valkenswaard zet in op economische versterking. De vrijetijdssector is één van de belangrijkste economische sectoren, met groeiende werkgelegenheid. Versterking van de vrijetijdssector trekt nieuwe bezoekers aan en zorgt er voor dat ze langer verblijven. De gevolgen hiervan zijn een gunstig vestigingsklimaat, goede concurrentiepositie, en verbinding van Dommelland met Brainport Eindhoven. Met de uitvoering van het door BRO opgestelde Masterplan Dommelland wordt de vrijetijdssector versterkt en groeit de werkgelegenheid. Natuur en recreatie worden met elkaar verbonden.

Dommelland wordt ontwikkeld tot ruimtelijk functioneel park. Het masterplan zet in op leisure en recreatie, hippische bedrijvigheid, natuur, landschap, en autoluwheid. De maatschappelijke opgave daarbij is duurzaamheid. Gemeente Valkenswaard heeft als doel de prioritaire status te krijgen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), als randvoorwaarde voor het realiseren van de hippische bedrijvigheid aan de boulevard. De integrale ambities moeten nader worden uitgewerkt in samenwerking met Provincie Noord-Brabant en aansluiten bij de gebiedsvisie ‘De Groote Heide - Natuurlijk Avonturenlandschap’.

De uitvoering van het masterplan leidt tot nieuwe bezoekers in Dommelland door het aantrekken van nieuwe doelgroepen zoals jongeren en gezinnen met oudere kinderen. Daarnaast leidt het tot hogere bestedingen en een langere verblijfsduur van zowel huidige en nieuwe bezoekers door:

  • uitbreiden dagrecreatie met attracties;
  • uitbreiden en kwalitatief verbeteren dag- en verblijfsrecreatie met accent op natuur en beleving zoals natuurpoort De Malpie;
  • uitbreiden en kwalitatief verbeteren hippische dag- en verblijfsrecreatie.

Indien het Masterplan Dommelland volledig wordt uitgevoerd, groeit de structurele werkgelegenheid met ca. 250 - 300 vaste FTE's. Daarnaast worden jaarlijks ca. 1.000 tijdelijke FTE's gecreëerd. Voor Valkenswaard betekent dit een groei van 2 - 2,5% op vaste arbeidsplaatsen. Gerelateerd aan de toeristisch-recreatieve en hippische banen in Valkenswaard betekent het een groei van 12 - 20% en verdubbeling van het aantal tijdelijke arbeidsplaatsen.

In het uitvoeringsprogramma zijn de organisatorische en programmatische deelprojecten benoemd die voortvloeien uit het masterplan, met bijbehorende financiële opgaven.De totale realisatiekosten zijn begroot op € 63 miljoen. Op hoofdlijnen zijn de kosten opgebouwd uit:

  • ‘rode ontwikkelingen’ voor de leisure- en paardenzone en boulevard: € 28,3 miljoen;
  • ‘groene ontwikkelingen’ voor met name de reconstructie van natuur: €12,9 miljoen;
  • verbeteren van het recreatieve raamwerk met entrees Dommelland: € 6,2 miljoen;
  • aanpassingen voor de autonome infrastructuur: € 15,6 miljoen.

Voor ontwikkelingen met grote impact zoals nieuwe functies en gebouwen is een uitgebreide planologische procedure nodig. De specifieke uitwerking en afstemming met Provincie Noord-Brabant bepalen de daadwerkelijke haalbaarheid. Om zowel voor natuur als andere milieuthema’s goede afwegingen te maken, zal een uitgebreid integraal milieuonderzoek worden uitgevoerd voor het hele gebied. Dit onderzoek heeft het karakter van een milieueffectrapportage (MER).

Zie ook Eindhovens Dagblad

Voor meer informatie: Bas van Wetten, E bas.van.wetten@bro.nl