ROutekaart planvormingsproces

Om samen met initiatiefnemers doelmatig en efficiënt om te gaan met regels, onderzoeken en ontwerpopgaven, hebben wij de ROutekaart ontwikkeld. In een zo vroeg mogelijk stadium van het planproces worden de uiterste contouren van ontwikkelingsprogramma's vastgesteld. Deze contouren vormen de basis voor de juridisch-planologische regeling en zijn het uitgangspunt van de onderzoeken. Immers, bij een globale bestemmingsplanregeling met veel mogelijkheden moeten die mogelijkheden ook (milieukundig) worden onderbouwd. Indien deze onderzoeken in een latere fase van het planproces aangepast dan wel uitgebreid moeten worden als gevolg van gewijzigde inzichten met betrekking tot de planregeling, leidt dit tot grote vertraging in het planproces.

Gedurende het traject worden de volgende fasen doorlopen: initiatieffase, inkaderingsfase en juridisch planologische verankering. Elke fase vraagt om een andere benadering, per fase worden alle acties chronologisch benoemd om de consequenties van bepaalde keuzes te kunnen overzien. Hierdoor ontstaat een gestructureerd en beheersbaar planvormingsproces!

Voor meer informatie: jochem.rietbergen@bro.nl