De Nieuwe Kern: unieke gebiedsontwikkeling in Ouder-Amstel

De Nieuwe Kern betreft een unieke gebiedsontwikkeling in de gemeente Ouder-Amstel. Als onderdeel van de stedelijke agglomeratie Amsterdam, ligt het gebied als een ‘ruwe diamant’ tussen Amstel Business Park, station Duivendrecht, Johan Cruijff Arena en snelweg A2. Het gebied transformeert om tegemoet te komen aan de hoge druk op de woning- en kantorenmarkt. Het beoogde programma bestaat uit ca. 4.500 woningen rondom een groot stadspark en 250.000 m² voor bedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van Ajax sportcomplex De Toekomst.

Belangen, doelstellingen en ambities afgewogen
In opdracht van Gemeente Ouder-Amstel en in afstemming met de grondeigenaren, schreef BRO de concept structuurvisie. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat De Nieuwe Kern balans moet bieden tussen bebouwing en groen, stedelijke dichtheden en de intimiteit van Ouder-Amstel. Mét voldoende plek voor wonen, werken en ontspanning. De Nieuwe Kern levert een belangrijke bijdrage aan de regionale woningbouwopgave, met oog voor het cultuurhistorisch landschap in de metropoolregio en in verbinding met de kernen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel.

Ruimtelijke kaders en hoofdkeuzes programma
De Nieuwe Kern ligt op een bijzonder strategische plek met een uitstekende bereikbaarheid voor alle soorten vervoer. De omvang van het plangebied in combinatie met de complexiteit van het verenigen van alle belangen vragen om een integrale visie op de planvorming. De structuurvisie is het ruimtelijk kader om de totale ontwikkeling in samenhang te laten plaatsvinden. Daarom zijn in de structuurvisie ook de hoofdkeuzes voor het programma voor 4.500 woningen en 250.000 m² voor bedrijven, horeca, kantoren en topsport opgenomen alsmede de onderbouwing hiervan. De aanpak van BRO kenmerkt zich door uitwerking van de visie op basis van vijf thema's: leefbaarheid, woonkwaliteit & gezondheid, bereikbaarheid & mobiliteit, aantrekkelijkheid & ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid & klimaatbestendigheid en economische vitaliteit.

Participatietraject
Op basis van de concept structuurvisie is gestart met het participatietraject en het opstellen van de notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieu-effectrapportage (MER). Gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden in het gebied kunnen hun wensen kenbaar maken tijdens verschillende bijeenkomsten. De uitkomsten zullen worden meegenomen in de definitieve structuurvisie.

Voor meer informatie: Tineke Brinkhorst, senior adviseur retail & centrummanagement, E tineke.brinkhorst@bro.nl, M 06 148 793 69