Nieuwe Omgevingswet: tips & tricks voor de bouwsector

Wat is de Omgevingswet?
De Omgevingswet bundelt en moderniseert 26 wetten en 60 AMvB’s op het gebied van de leefomgeving in één nieuwe wet en vier nieuwe algemene maatregelen van bestuur (AMvB's): Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving. Deze vier AMvB's geven de regels voor het praktisch uitvoeren van de wet. De Omgevingswet brengt een ommekeer in de wijze waarop onze ruimte wordt ingericht. Uitnodigen in plaats van toelaten is daarbij het uitgangspunt. Om dit mogelijk te maken geeft de wet nieuwe instrumenten, gewijzigde procedures en veel mogelijkheden voor maatwerk om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Ondanks de recentelijke vraagtekens staat de invoeringsdatum nog steeds op 1 januari 2021.

Wat betekent dit voor mij?
De Omgevingswet stelt burgerinitiatieven centraal door uit te gaan van ‘ja, mits’ in plaats van 'nee, tenzij'. Decentralisatie is daar een belangrijk onderdeel van. Taken en bevoegdheden die voorheen op rijksniveau lagen komen in principe bij gemeenten en waterschappen te liggen. Zo kunnen decentrale overheden meer maatwerk bieden en regels opstellen die aansluiten op de behoeftes binnen een bepaald gebied of regio. Omdat meer algemene regels zullen gaan gelden, biedt de Omgevingswet meer ruimte voor bedrijven en burgers met ideeën te komen.
Daarom heeft het zeker meerwaarde om in uw gemeente deel te nemen aan implementatietrajecten van de Omgevingswet. Zo kunt u meepraten over keuzes die worden gemaakt in o.a. de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat welke kernwaarden de gemeente belangrijk vindt voor bepaalde deelgebieden. Deze visie vervangt de huidige structuurvisie.

Eén van de belangrijkste procedures voor burgers en bedrijven is de aanvraag omgevingsvergunning. Onder de Omgevingswet geldt dat hiervoor standaard gebruik zal worden gemaakt van de reguliere procedure. Dit betekent dat de gemeente standaard 8 weken (zonder verlenging) de tijd heeft om aanvragen omgevingsvergunning te beoordelen.

Met de komst van de Omgevingswet wordt het steeds belangrijker om de omgeving te betrekken bij (bouw)plannen. Bij de vergunningaanvraag dient een ontwikkelaar gegevens te overleggen over participatie en overleg met omwonenden.

Handige tips & tricks

  • Voorkom teleurstellingen, eindeloze procedures en processen door vooroverleg met de gemeente. Betrek de gemeente vanaf het begin bij jouw plannen, dus voordat je de formele aanvraag indient!
  • Let op: vooroverleg kost tijd, kent geen afgesproken periode waaraan partijen zich moeten houden en de status aanvraag is ‘informeel’.
  • Soms blijft formeel aanvragen de beste optie, bijvoorbeeld in verband met de wijziging eisen in Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), aankomend beleid en afdwingen beslissing.
  • Het moment van aanvraag van de formele vergunning is bepalend voor de toetsingsgrondslag. Voor aanvragen die voor 31 december 2020 worden ingediend zijn de huidige wet- en regelgeving nog van toepassing. Voor iedere aanvraag vanaf 1 januari 2021 geldt het nieuwe stelsel van de Omgevingswet.

Voor meer informatie: Sadaf Sharifi, E sadaf.sharifi@bro.nl, M 06 148 770 72 en Elisa Hoogland,
E elisa.hoogland@bro.nl, M 06 148 793 98