Welke invloed heeft de PAS-uitspraak op uw bouwprojecten?

Op 29 mei jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling heeft het gebruik van het PAS als kader voor toestemmingsbesluiten verboden. Gevolg van de uitspraak is dat aanzienlijk minder vergunningen zullen worden afgegeven voor plannen die stikstof uitstoten in Natura 2000-gebieden.

Uitspraak met forse consequenties
Een stevige uitspraak die direct forse consequenties heeft voor alle initiatieven in Nederland. Alle projecten waarbij stikstof vrijkomt moeten in beginsel individueel worden beoordeeld, onder andere op het gebied van infrastructuur, woningbouw, stedelijke ontwikkeling, landelijke ontwikkeling en nieuwe energie.

Voor meer informatie over de gevolgen van de uitspraken van 29 mei voor woningbouwplannen, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een factsheet Woningbouwplannen (zie bijgevoegde pdf) opgesteld. De factsheet geeft snel inzicht in de gevolgen van de uitspraken voor woningbouwontwikkelingen.

En nu?
Minister Carola Schouten gaat inventariseren wat de concrete gevolgen zijn van deze uitspraak, en nieuw beleid formuleren voor de aanpak van stikstof. Een eerste stap zal zijn de aanpassing van Aerius, het rekenprogramma om stikstofuitstoot te bepalen.
Tot die tijd zullen we samen met u op zoek gaan naar praktische oplossingen en via een uitgebreide voortoets beoordelen of significante effecten kunnen worden uitgesloten op stikstofgevoelige locaties in Natura 2000-gebieden.

Oplossingsrichtingen

  • Via een uitgebreide voortoets, gevolgd door een passende beoordeling, beoordelen of significante effecten kunnen worden uitgesloten op stikstofgevoelige locaties in Natura 2000-gebieden. Voor veel projecten is dit ook niet de oplossing, omdat een project alleen doorgang kan vinden als voldaan is aan de zogenaamde ADC-voorwaarden (geen alternatieven mogelijk, het project is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang en compenserende maatregelen worden getroffen).
  • Bij sommige projecten is mogelijk per saldo sprake van een vermindering van stikstofdepositie, omdat een belangrijk deel van de gebruiksfuncties zal verdwijnen en de te realiseren functies tot minder stikstofdepositie leiden. Een mogelijke optie is om gebruik te maken van een alternatieve rekentool, bijvoorbeeld Geomilieu Stacks-D. Deze tool kan nog wel gebruikt worden, maar het is mogelijk dat de nieuwe tool Aerius verplicht wordt gesteld, zodat de resultaten uit Geomilieu moeten worden omgezet. Het onderzoek geeft in ieder geval een resultaat, dat – indien positief (uitkomst 0,00) – kan worden gebruikt ter onderbouwing van de stikstofdepositie.
  • Afwachten tot de nieuwe tool voorhanden is (verwachting: eind september, begin oktober): om niet al te veel tijdverlies te lijden kan een omgevingsvergunning wel worden voorbereid als verwacht wordt dat stikstof geen showstopper zal zijn.
  • In de voortoets op basis van Flora en Fauna onderzoek de volgende kwalitatieve beschrijving opnemen: dat ‘gelet op de aard van de ontwikkeling en afstand tot Natura 2000-gebieden er geen negatieve effecten te verwachten zijn’. Voorwaarde is dat de afstand tot Natura 2000-gebieden deze stelling kan onderschrijven.

Vragen?
Heeft u vragen over een project waarvoor de uitspraak mogelijk gevolgen heeft, neem dan contact op met Roeland Mathijsen, E roeland.mathijsen@bro.nl, M 06 150 253 48