Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (zuid) onherroepelijk

Op 13 april 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 2 maart 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten voor het net op zee Hollandse Kust (zuid), waaronder ook het inpassingsplan. Er is geen beroep ingesteld, de besluiten zijn op 14 april 2018 onherroepelijk geworden.

BRO en Pondera hebben samen voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het inpassingsplan voor de netaansluiting van het offshore windgebied Hollands Kust (zuid) naar de Maasvlakte in Rotterdam opgesteld. Lees meer >>

Bron: Pondera

Zie ook:

Voor meer informatie: Wanda Blommensteijn, E wanda.blommensteijn@bro.nl, M 06 150 726 51