Omgevingsvergunning voor bouwen niet langer getoetst aan Bouwbesluit

Door het uitstellen van de Omgevingswet is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ook uitgesteld. Echter bepaalde onderdelen van deze wet zullen wél op 1 januari 2021 van kracht worden. Om kort stil te staan bij deze wet moeten we het huidige stelsel onder de loep nemen.

Bouwbesluit wordt vervangen door Besluit bouwwerken leefomgeving

Momenteel toetsen gemeenten aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwen aan het bestemmingsplan, welstandseisen, bouwtechnische voorschriften Bouwbesluit en bouwverordening. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vervalt het Bouwbesluit, en wordt vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Kwaliteitsborger en toelatingsorganisatie houden toezicht

Het toezicht op het naleven van de bouwtechnische voorschriften, zal onder de Omgevingswet verschuiven van gemeente naar private, onafhankelijke marktpartij; de kwaliteitsborger. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen maakt hiermee de markt zélf verantwoordelijk voor de kwaliteit in de bouw. De overheid stelt slechts kaders.
Ook roept de Wkb een toelatingsorganisatie in het leven; een zelfstandig bestuursorgaan dat beoordeelt of aangeboden instrumenten voor kwaliteitsborging kunnen worden toegelaten. Dit bestuursorgaan houdt tevens toezicht op de naleving van regels met betrekking tot de instrumenten en de toepassing ervan.

Controle door gemeenten

Gemeenten controleren dus alleen nog maar of aanvragers gebruikmaken van één van de toegestane instrumenten, geschikt voor dat type bouwwerk. Gemeenten toetsen ook of kwaliteitsborgers gerechtigd zijn te werken met het instrument.
Om de bouwsector voor te bereiden op de wijzigingen, zijn er momenteel proefprojecten met de Wkb. Bij deze projecten wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de nieuwe werkwijze, maar vindt de vergunningverlening nog plaats volgens de huidige wet.

Contact
Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld over de wijzigingen die de Wet kwaliteitsborging voor bouwen voor u gaat betekenen, neem dan contact op met Sadaf Sharifi, jurist / adviseur omgevingsrecht, sadaf.sharifi@bro.nl, 06 148 770 72