Doorbouwen tijdens corona: deze maatregelen neemt het kabinet

Op 20 mei jl. kondigde Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken diverse kortetermijnmaatregelen aan, om door te kunnen bouwen tijdens de coronacrisis. Aanleiding is het prangende woningtekort en het belang van de bouw voor de Nederlandse economie. Welke maatregelen neemt het kabinet? Een overzicht.

Belemmeringen bij procedures en planvorming worden zoveel mogelijk weggehaald

Om procedures zoals de vergunningverlening soepel en efficiënt te laten verlopen, stelt het Rijk 20 miljoen euro beschikbaar voor zogenoemde flexpools. Gemeenten kunnen via deze flexpools ondersteuning krijgen van gespecialiseerde ambtenaren met technische kennis over planvorming en subsidieverlening. Daarnaast wordt met gemeenten besproken hoe meer woningbouwgrond beschikbaar kan komen.

Middelen uit de Woningbouwimpuls worden naar voren gehaald

Om sneller meer betaalbare huizen voor starters en middeninkomens te bouwen, worden middelen uit de Woningbouwimpuls naar voren gehaald. Hierdoor is in 2020 in totaal 50 miljoen euro extra beschikbaar voor regio’s, als bijdrage voor woningbouw.
Ook komt 50 miljoen euro beschikbaar vanuit de Woningbouwimpuls voor de bouw van (flexibele) huisvesting voor kwetsbare groepen zoals dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en andere 'spoedzoekers'.

Meer subsidie, ook voor huiseigenaren

Nog dit jaar zal een subsidieregeling inwerkingtreden, waardoor voor 150 tot 250 miljoen euro aan investeringen in maatschappelijk vastgoed wordt ondersteund. Hierdoor kunnen investeringen vanuit de overheid doorgang vinden en eventueel zelfs worden versneld. Het gaat daarbij voornamelijk om renovatie en onderhoud. Gestimuleerd wordt om deze werkzaamheden te koppelen aan verduurzaming en energiebesparende maatregelen.
Ook huiseigenaren worden gestimuleerd de verduurzaming van hun woning in deze onzekere tijd door te zetten. De regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH-regeling) wordt daarom verruimd. In plaats van 20% kan de huiseigenaar t/m 31 december 2020 van de kosten 30% vergoed krijgen.

Noodzaak van de maatregelen

Investeringen in de woningbouw vanuit de overheid lijken noodzakelijk. De Rabobank spreekt in haar kwartaalbericht van 8 juni jl. de verwachting uit dat de economische gevolgen van de coronacrisis voor de bouw vertraagd merkbaar worden. Waar andere sectoren zoals de horeca de zwaarste periode lijken te hebben gehad, volgt de impact voor de bouwsector pas later. Daarnaast hangen de gevolgen van de stikstofproblematiek de bouw nog boven het hoofd. Hierdoor zijn minder vergunningen verleend, waardoor wordt verwacht dat de bouwactiviteiten deze zomer gaan teruglopen. Een duwtje in de rug is voor de bouw daarom welkom.

Contact
Wil u weten wat de marktkansen zijn voor uw project? Neem contact op met
Max Ottenheijm, adviseur duurzame gebiedsontwikkeling, max.ottenheijm@bro.nl, 06 143 025 85