Ecologie

Waarborging van natuur en milieu is belangrijk voor de biodiversiteit van de leefomgeving. De waarde die natuur heeft voor mensen moet worden geborgd, waarbij de wisselwerking tussen mens en natuurlijke omgeving centraal staat. In nauwe samenwerking met invulling van het landschap en ruimtelijke & functionele concepten, zorgen wij er voor dat mitigerende- en compenserende natuurmaatregelen worden benoemd en juridisch geborgd.

Onze vijf samenwerkende ontwerpdisciplines ecologie - architectuur - landschapsarchitectuur - stedenbouw - verkeer staan voor het ontwerpen van ruimtes waar mensen aangenaam verblijven en zich prettig voortbewegen. Ruimtes die ook voor volgende generaties aantrekkelijk blijven, zich lenen voor verandering in de tijd, met respect voor de omgevingswaarden. Wij zorgen voor een goede gelaagdheid van onze ontwerpen, met het oog op de toekomstbestendigheid van de verbindingen tussen de verschillende schaalniveaus. Daarmee wordt de kwaliteit van het weefsel sterker, krijgen plekken een eigen identiteit en ontlenen mensen verbondenheid met hun omgeving. Publieke belangen en private wensen komen zo in één ontwerp samen.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over ecologie? Bel ons op +31 (0)411 850 400, of stuur ons een e-mail.

Stuur e-mail